Home Vilyuchik volcano

Vilyuchik volcano

info about Vilyuchik


Vilyuchik is stratovolcano 2180 m high.
Its last eruption was 8000 BP.

Vilyuchik from the Vilyuchinsky pass, 2008

Vilyuchik from Gorely volcano, 2019.